Delstudier

Vi utvikler intervensjonsprogrammet Hva nå?

Vi vurderer effekten av intervensjonen Hva nå? 

Videre gjennomføres det en studie for å vurdere effekten av det nye programmet Hva nå? Det gjennomført en randomisert kontrollert studie (RCT) på NAV-kontor i Trøndelag og Rogaland. Vårt mål er å rekruttere flest mulig som er i overgangen mellom sykelønn og arbeidsavklaringspenger.

Vi vil sammenligne effekter mellom 2 tjeneste-grupper:

  1. De som får «Hva nå?» -tjenestetilbudet og
  2. De som får det de ellers ville ha fått. 

Vi gjør også en studie av selve implementeringen

Basert på effektstudien av det nye tiltaksprogrammet «Hva nå?», vil vi kartlegge selve prosessen som skjer underveis. Dette gjør at vi ikke bare får informasjon om tiltaksprogrammet virker bedre enn kontrollgruppen, men også hva som kan forklare hvorfor det virker. Forskning har vist at selve måten vi implementerer nye tiltaksprogrammer på kan være like så viktig som selve innholdet i tiltakene.

Vi vil derfor definere kartlegge hvordan oppfølgingen bør være organisert. Videre vil vi bidra til å avklare hvilken kompetanse de som skal utføre oppfølgingen bør inneha. Det er laget egne opplæringsprogrammer for de som skal gi tilbudet Hva nå? Vi vil også vurdere hvordan disse fungerer. Målet er at NAV skal få mer kunnskap om hvordan tilbudet kan implementeres på en god måte, når effektstudien er ferdig.

Vi legger også til rette for å kunne vurdere kost-effekter

Vi legger også til rette for å kunne gjøre kost-effekt analyser for å kunne si noe om intervensjonen Hva nå? lønner seg, rent samfunnsøkonomisk. Dette har vi enda ikke fått finansiering til.