Intervensjonsgruppe

INTERVENSJONSGRUPPE ROGALAND

NAV SANDNES

Anne Helene H. Hompland er rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter i Rogaland. Hun er utdannet fysioterapeut og innen administrasjon og ledelse i helsesektoren. I sin jobb sitter hun blant annet i faggruppen for sykefraværsoppfølging hvor hun holder kurs for arbeidsgivere og ansatterepresentanter i dette feltet. I tillegg er hun rådgiver for en rekke bedrifter hvor det å redusere sykefraværet er et av målene. Anne har tidligere jobbet som fysioterapeut på sykehus, lærings- og mestringssenter og innen rehabilitering. Hun har også jobbet som bedriftsfysioterapeut i bedriftshelsetjenesten, før hun startet i jobben på arbeidslivssenteret. 

Trond Ullenes er med-grunnlegger av Inspirato Group Global. Inspirator, coach, mentaltrener, kurs- og foredragsholder med 15 års erfaring. Jobbet mye med suksesskultur og styrking av kommunikasjon og samarbeid i personal- og ledergrupper. Påbegynt løp for å bli sertifisert instruktør i ikkevoldskommunikasjon (IVK). Brenner for å skape inspirasjon og handlekraft hos den enkelte, samt å utvikle empatisk og anerkjennende kommunikasjon som væremåte.

INTERVENSJONSGRUPPE TRØNDELAG

NAV VÆRNES

Astrid Larem jobber i NAV Værnes med oppfølging av brukere som mottar arbeidsavklaringspenger i tillegg til at hun er fagansvarlig for området. Tidligere har hun jobbet med sykmeldte. Astrid er utdannet bioingeniør og har tidligere arbeidet på St Olavs. Hun har jobbet i NAV siden høsten 2010.

Vibeke Breiset jobber som IA-rådgiver i NAV arbeidslivssenter Trøndelag. Hun er utdannet Ergoterapeut og tatt videreutdanning innen utviklingsforstyrrelser, folkehelse, aktivitetsvitenskap og arbeid og helse. Vibeke har tidligere jobbet som veileder i en Arbeid- og inkluderingsbedrift, veileder opp mot bosetting av flyktninger og som ekstraressurs for barn med spesielle behov i barnehage.

NAV LERKENDAL

Merete Furuvik jobber som rådgiver på NAV Lerkendal med oppfølging av brukere som har arbeidsavklaringspenger, dagpenger og enslige forsørgere. Har også tidligere jobbet med sykmeldte. Har ellers lang arbeidserfaring innen blant annet HR og har også jobbet som veileder/arbeidsleder i arbeidsmarkedsbedrift. Merete har utdanning innen samfunnsvitenskapelige fag; sosiologi og voksnes læring.

Per Olav Gundersen er seniorrådgiver i NAV Lerkendal. Som faglig bakgrunn har han avdelingslederansvar for oppfølging av sykmeldte i NAV. Han er utdannet Cand.mag med ped.sem.

Marit Jaastad er seniorrådgiver og jobber i NAV Arbeidslivssenter Trøndelag, med kontorsted i Trondheim. Hun er utdannet skuespiller fra Kunsthøgskolen i Oslo 1986-1989, og etter mange år på scenen blant annet ved Trøndelag Teater ble det psykologistudier ved NTNU. Der tok hun en mastergrad i sosial og samfunnspsykologi, ferdig i 2007. Marit har jobbet mest forebyggende med fokus på arbeidsmiljøutvikling, men sykefraværsarbeid har en betydelig plass i arbeidshverdagen hennes. I 2018 har hun vært involvert i et prosjekt initiert av KS som kalles NED-prosjektet. Dette prosjektet har vært rettet mot sykefravær i kommunal sektor.

NAV INNTRØNDELAG

Anne-Lise Risan Norum er rådgiver ved NAV Inn-Trøndelag, hvor hun jobber som fagkoordinator og har i tillegg oppfølging av brukere. Hun har jobbet i flere år med brukere som har nedsatt arbeidsevne og som mottar AAP. Dette gjelder brukere som har både mål om å skaffe seg arbeid og ønsker om å beholde sin jobb. Anne-Lise har tidligere jobbet i Aetat (attføring) og startet så i NAV i 2007. Har i løpet av disse årene fått jobbet med mange og ulike oppgaver. 

Endre Tolo Hausberg er seniorrådgiver i NAV Arbeidslivssenter Trøndelag. Han har arbeidet 4 ½ år som IA-rådgiver hvor de jobber med forebyggende arbeidsmiljøarbeid og innsats mot lange og/eller hyppig gjentagende sykefravær. De jobber også bransjerettet med kunnskapsbaserte tiltak de vet har effekt. Endre har en bachelor i Internasjonale studier og grunnfag i psykologi.